Date: 2017-04-10 13:48 (UTC)From: [personal profile] tonica
tonica: (Default)
Ja, jag var inte riktigt beredd på att det skulle vara så obehagligt. Det är visserligen en kille som är offret, men det är ju lika hemskt. Fast å andra sidan utspelar sig serien på sjuttonhundratalet och då hände ju mycket som vi i dag har svårt för att läsa eller se på tv/film.
From:
Anonymous (will be screened)
OpenID (will be screened)
Identity URL: 
User (will be screened)
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated 22 Oct 2017 11:55
Powered by Dreamwidth Studios