Date: 2017-04-10 12:10 (UTC)From: [identity profile] missmagicscabinet.wordpress.com
Kul att höra dina tankar. Det är sant. Det är skillnad på serier där det är en tajt händelsekedja med cliffhangers och böcker med samma karaktärer men där ändå varje bok är fristående. Såna bokserier är lättare att hänga med i. :)

Visste inte att Outlander hade en så hemsk scen! Nu blir jag också skeptisk till att läsa den...
From:
Anonymous (will be screened)
OpenID (will be screened)
Identity URL: 
User (will be screened)
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated 22 Oct 2017 11:55
Powered by Dreamwidth Studios