tonica: (Default)
Inspirerad av Kattslaven Kokos lyriklördag, har jag kommit att tänka på den här fina dikten, som känns alltmer aktuell, trots att den skrevs för mer än två hundra år sedan:

Det eviga av Esaias Tegnér

Väl formar den starke med svärdet sin värld,
Väl flyga som örnar hans rykten;
Men någon gång brytes det vandrande svärd
Och örnarna fällas i flykten.
Vad våldet må skapa är vanskligt och kort,
Det dör som en stormvind i öknen bort.

Läs mer här.

Date: 2017-02-21 14:41 (UTC)From: [identity profile] kattslavenkoko.wordpress.com
Alltid lika aktuell. Det sanna är evigt. Jag hoppas det.
Page generated 22 Oct 2017 11:51
Powered by Dreamwidth Studios